فرم کارگزینی
انتخاب کارمند
اطلاعات شخصی
جنسیت مرد زن
مجرد
متاهل
مطلقه
سوابق کاری
دوره های آموزشی و دوره های تخصصی
با مدرک
بدون مدرک
آشنایی با زبان های خارجی
دارم
ندارم
انگلیسی
با مدرک
بدون مدرک
میزان
عالی
خوب
متوسط
عربی
با مدرک
بدون مدرک
میزان
عالی
خوب
متوسط
فرانسوی
با مدرک
بدون مدرک
میزان
عالی
خوب
متوسط